Telfar Shopping Bag Medium Black
Telfar Shopping Bag Medium Black
Telfar Shopping Bag Medium Black

Verified Fashion Boutique

Telfar Shopping Bag Medium Black

Sale price$350.00
Sold out
Telfar Shopping Bag
Medium Black


11.25H 15W 5D STRAP 21 HANDLE 5.5